Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alflora BV d.d. 1 oktober 2015

DEFINITIES

 

“Alflora”:

De besloten vennootschap Alflora B.V., gevestigd aan de Keersluisweg 9, 5433 NM te Katwijk (NB) inclusief haar nevenvestigingen en de aan Alflora gelieerde vennootschappen.

“AV”:

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwoorden.

“Contractpartij”:

De partij waarmee Alflora een overeenkomst heeft of zal sluiten of op een andere manier een rechtsverhouding heeft.

 

1. ALGEMEEN

1.1. Alflora is een groothandel die alleen aan ondernemingen of aan personen in de uitoefening van haar beroep of bedrijf goederen en/of diensten verleent. Alflora levert niet aan consumenten. 

1.2. Deze AV zijn van toepassing op en vormen een geheel met alle met de Alflora gesloten overeenkomsten, of hieruit voortvloeiende overeenkomsten. De AV zijn tevens van toepassing op door Alflora verstrekte adviezen, mededelingen en diensten, zoals bijvoorbeeld commissie handel.

1.3. Afwijkende bepalingen en/of afspraken, waaronder eventueel gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden van de Contractpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door Alflora schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

1.4. Op alle aanbiedingen en leveringen door Alflora van goederen of onderdelen daarvan die door Alflora van een derde zijn betrokken, zijn tevens tussen Alflora en Contractpartij de voorwaarden waaronder deze derden de levering aan de Alflora hebben verricht van toepassing, voor zover daarvan in deze AV niet wordt afgeweken.

 

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING

2.1. Alle offertes van Alflora zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de order van de Contractpartij, al dan niet n.a.v. een door Alflora uitgebrachte offerte, schriftelijk (waaronder begrepen ook per e-mail) door Alflora is aanvaard en bevestigd, of doordat Alflora is begonnen met de feitelijke uitvoering van de order.

2.3. Aanbiedingen en toezeggingen van door Alflora ingeschakelde tussenpersonen, hulppersonen of werknemers verbinden Alflora alleen indien deze door de bevoegde vertegenwoordiger van Alflora schriftelijk zijn bevestigd.

2.4. Gegevens met betrekking tot het aangeboden product, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, eigenschappen, gewichten e.d. zijn bij benadering en dienen slechts ter indicatie. Deze gegevens zijn en blijven het uitsluitende eigendom van Alflora en mogen zonder voorafgaande schriftelijke instemming niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

2.5. Bij een overeenkomst tot stand gekomen via de webshop van Alflora, is er met inachtneming van art 1.1 AV geen sprake van een overeenkomst op grond van de Nederlandse wet “Koop op afstand”.

 

3. PRIJZEN

3.1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, in Euro’s, exclusief B.T.W., andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven en exclusief overige onkosten.

3.2. Prijsverhogingen die na de totstandkoming van de overeenkomst ten laste van Alflora ontstaan, kunnen door Alflora als meerkosten bij Contractpartij in rekening worden gebracht. Indien de voornoemde prijsverhoging meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedraagt, zijn Partijen ieder afzonderlijk bevoegd om de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden.

 

4. LEVERING

4.1 Opgaven omtrent levertijden en -termijnen gelden slechts bij benadering, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2. In geval van verzending door Alflora, is de plaats van levering de plaats van waar de goederen door Alflora aan de eerste vervoerder worden overhandigd.

4.3 Partijen komen nader overeen of de levering al dan niet franco plaats vindt. In beide gevallen geldt dat de goederen voor risico van Contractpartij worden verzonden.

4.3.1 In geval van een franco-levering binnen Nederland wordt de wijze van vervoer door de Alflora bepaald. In geval van een niet-franco-levering binnen Nederland worden de goederen geacht aan Contractpartij te zijn geleverd op het moment dat deze af-magazijn door (de eerste vervoerder van) Contractpartij in ontvangst zijn genomen.

4.3.2 Een internationale levering vanuit Nederland zal plaatsvinden onder tussen Partijen nader overeen te komen Incoterms.

4.4 Indien Contractpartij de bij de levering aangeboden goederen om welke reden dan ook niet afneemt, komen alle kosten die hieruit voor Alflora voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers- en opslagkosten, voor rekening van de Contractpartij. Na een periode van 8 dagen na schriftelijke aanmaning tot afname, kan Alflora naast de volledige verkoopprijs naar haar keuze of een additionele schadevergoeding van 10% van de verkoopprijs of haar daadwerkelijke schade van Contractpartij vorderen.

4.5 Alflora is gerechtigd om in gedeelten te leveren.

 

5. ONDERZOEKSPLICHT EN KLACHTTERMIJN

5.1. Contractpartij dient bij levering binnen 5 werkdagen te controleren of het geleverde aan de overeenkomst voldoet.

5.2. Contractpartij verliest het recht om zich erop te beroepen dat de zaken of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij Alflora niet binnen zeven (7) dagen nadat hij dit heeft ontdekt of had horen te ontdekken hiervan schriftelijk mededeling doet.

5.3. Tenzij anders overeengekomen in verband met artikel 8 (Garantie), verliest Contractpartij in ieder geval het recht om zich erop te beroepen dat de zaken of diensten niet aan de overeenkomst voldoen na verloop van een termijn van een jaar na (af)levering van de overeengekomen zaken of diensten.

5.4 Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als een tekortkoming van Alflora. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding.

5.5 Indien een klacht gegrond is, heeft Alflora het recht naar keuze de betreffende goederen te herstellen of te vervangen dan wel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen. Het gegrond zijn van een klacht geeft Contractpartij geen recht op wijziging, verrekening, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

 

6. OVERMACHT

6.1 Indien Alflora door omstandigheden buiten haar toerekenbaarheid een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, geldt dit als overmacht voor Alflora. Alflora is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.

6.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, zoals onder andere oorlog, werkstaking, brand, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, transport moeilijkheden, ernstige storingen bij Alflora of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.

 

7. BETALING

7.1 Partijen komen nader met elkaar overeen op welke wijze en binnen welke termijn betaling plaats vindt. Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, kan Contractpartij geen beroep doen op verrekening.

7.2 Bij niet-tijdige betaling door Contractpartij is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Bij niet-tijdige betaling is de Contractpartij de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd, voor de duur waarmee de betalingstermijn is overschreden.

7.3 Alflora kan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van een bestelling te verlangen. Alflora kan Contractpartij verzoeken om zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst.

7.4 Klachten betreffende facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door Contractpartij aan Alflora schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Behoudens door Contractpartij geleverd tegenbewijs, strekt de administratie van Alflora tot volledig bewijs.

7.5 Bij niet nakoming van haar verplichtingen is Contractpartij verplicht buitengerechtelijke (incasso)kosten te vergoeden aan Alflora. Deze kosten worden vastgesteld op 8% van het factuurbedrag, onverminderd het recht om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.

 

8. CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1 Alflora heeft alleen garantieverplichtingen, indien deze bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en een duidelijke garantietermijn is bepaald. Als blijkt dat de geleverde zaak niet deugdelijk is geweest, dient Contractpartij de zaak op eigen kosten aan Alflora terug te zenden of af te geven aan een van haar vestigingen. Daarna maakt Alflora de keuze of zij de zaak herstelt, de zaak vervangt of Contractpartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

8.2 Voor die goederen die Alflora van een derde toeleverancier betrekt, geldt de garantie die door de leverancier van Alflora gegeven wordt. Deze garantie treedt dan in de plaats van bovengenoemde garantieverplichtingen.

8.3 De Contractpartij kan alleen een beroep doen op garantie, nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Alflora heeft voldaan.

8.4 Met inachtneming van artikel 8.1 geldt dat er geen garantie wordt gegeven voor:
- gebreken die inherent zijn aan de aard van het geleverde;
- gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of het niet opvolgen van voorschriften van de fabrikant en/of Alflora;
- gebreken die het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud of wanneer wijziging of reparatie door Contractpartij of derden is uitgevoerd;
- geleverde goederen die door Contractpartij verder worden of zijn verwerkt.

8.5 In aanvulling op de artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.4 AV, heeft Contractpartij geen recht om zich te beroepen op non-conformiteit van de door Alflora geleverde goederen of producten, die door Contractpartij verder zijn verwerkt.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle door Alflora geleverde zaken blijven eigendom van Alflora, tot op het moment dat Contractpartij volledig aan zijn verplichtingen jegens Alflora heeft voldaan. Dit geldt ten aanzien van alle met Alflora gesloten overeenkomsten en vorderingen van Alflora op grond van wanprestatie jegens Contractpartij.

9.2 Zolang Contractpartij de openstaande vorderingen niet of niet volledig heeft voldaan, is Contractpartij niet bevoegd de door Alflora geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening of de normale bestemming van de geleverde goederen. Contractpartij heeft jegens Alflora een mededelingsplicht indien derden rechten (willen) doen gelden op door Alflora onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

9.3 Voor zover Contractpartij de goederen in de uitoefening van haar normale bedrijfsvoering, al dan niet voor bewerking daarvan, aan een derde verkoopt of overdraagt, draagt Contractpartij haar vorderingsrechten jegens deze derde nu reeds ter hoogte van de waarde van de goederen inclusief BTW aan Alflora af. Contractpartij blijft bevoegd de vordering van de derde te incasseren. Alflora heeft naast Contractpartij het recht de vorderingen te incasseren. Alflora zal van deze bevoegdheid slechts gebruik maken, als Contractpartij haar contractuele verplichtingen jegens Alflora ook na aanmaning waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen, niet nakomt.

9.4 Bewerkt of verandert Contractpartij de goederen, geschiedt dit namens en in opdracht van Alflora, zonder dat Alflora hieruit plichten ontstaan. Alflora verkrijgt hierdoor het eigendom aan de nieuwe goederen. Verwerkt Contractpartij de door Alflora geleverde goederen met zaken van derden, verkrijgt Alflora mede-eigendom aan de nieuwe goederen in verhouding tot de waarde van haar goederen en de zaken van derden ten tijde van de bewerking. Hetzelfde geldt voor het geval de goederen van Alflora worden vermengd met andere zaken. In dat geval verkrijgt Alflora mede-eigendom conform de wettelijke regels.

9.5 Alflora verplicht zich haar zekerheden op verzoek van Contractpartij vrij te geven indien de waarde van de zekerheden de vordering van Alflora met meer dan 10 % overstijgt.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Alflora is alleen aansprakelijk voor directe schade die Contractpartij lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming te wijten aan opzet of grove schuld van Alflora of een van haar leidinggevende ondergeschikten.

10.2 Alflora is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. Daaronder wordt onder meer verstaan (groei) schade aan snijbloemen of potplanten, bedrijfsschade, vertragingsschade, stagnatieschade en gederfde winst.

10.3 De aansprakelijkheid van Alflora is altijd gelimiteerd tot de factuurwaarde van de dienst of het product welke aanleiding heeft gegeven tot de schade met een maximum van EUR 10.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak.

10.4 Alflora vrijwaart Contractpartij alleen tegen claims van derden met betrekking tot geleden schade als gevolg van letsel en dood met een maximum van Alflora’s verzekeringsdekking. Voornoemde schade dient te zijn veroorzaakt door een direct handelen of nalaten van Alflora of door een toerekenbare niet-nakoming van de overeenkomst door Alflora.

10.5 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Alflora met betrekking tot gebreken in afgeleverde goederen of verrichte diensten verjaart door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering.

 

 

11. ONTBINDING

11.1 Alflora is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, onverminderd de aan Alflora toekomende rechten op nakoming of schadevergoeding, indien:

a. Contractpartij, indien een natuurlijk persoon, overlijdt;

b. Contractpartij surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of een verzoek tot de wettelijke schuldsaneringsregeling indient;

c. het faillissement van Contractpartij wordt aangevraagd;

d. het bedrijf van Contractpartij wordt stilgelegd of geliquideerd

e. Contractpartij door middel van een verkrijgende juridische fusie overgaat in een andere rechtspersoon;

f. op enig vermogensbestanddeel van Contractpartij beslag wordt gelegd;

g. Contractpartij een betalingsachterstand heeft.

h. Alflora op grond van artikel 6 van deze AV wordt verhinderd in de nakoming van de overeenkomst.

 

12. OVERDRAAGBAARHEID RECHTEN

12.1 Contractpartij kan alleen rechten en verplichtingen op grond van de overeenkomst aan een derde overdragen met voorafgaande schriftelijke instemming van Alflora.

 

13. PARTIËLE NIETIGHEID

13.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze AV nietig zijn, vernietigd worden door de Contractpartij ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze AV onverkort van toepassing.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle door Alflora gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Met uitzondering van koopovereenkomsten die binnen de Benelux tot stand komen, is in het geval van een internationale koopovereenkomst het Weens Koopverdrag van toepassing, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.3 Een geschil tussen Alflora en Contractpartij zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

HUISREGELS ALFLORA FILIALEN

Alflora levert haar artikelen uitsluitend aan ondernemingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en die ook daadwerkelijk activiteiten ontplooien waarbij de van Alflora betrokken producten benodigd zijn en/of verwerkt worden. Alflora mag te allen tijde bewijs verlangen van het voldoen aan voorgeschreven voorwaarden.

Indien kwekerijen en/of publiekrechtelijke instanties geen bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel kunnen leveren omdat een vrijstelling van inschrijving geldt, dan geldt dit vereiste niet mits aan de overige voorwaarden is voldaan.

Bij twijfel omtrent het voldoen aan de voorwaarden beslist  de bedrijfsleider  van het betreffende Alflora filiaal. Alflora behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kandidaat-afnemers niet toe te laten tot haar groothandel. 

01) Nieuwe klanten dienen zich vooraf aan de balie te melden met een inschrijvingsformulier van de Kamer van Koophandel.

02) Het gebruik van een winkelwagen is verplicht.

03) Producten kunnen binnen 8 dagen worden geruild onder overlegging van de factuur. Speciale bestellingen kunnen niet geruild en/of geannuleerd worden.

04) Gereserveerde artikelen dienen binnen 5 werkdagen opgehaald te worden.

05) Huisdieren zijn niet toegestaan in het filiaal

06) Bij diefstal doen wij altijd aangifte

07) Wanneer u een op - of aanmerking heeft over een product of dienst van Alflora horen we dit graag van u. U kunt daarvoor ons contactformulier gebruiken.